Állásajánlatok
Képzések
Álláskeresőknek
Képző intézményeknek
Munkaadóknak
Támogatások
Szolgáltatások
Pályaválasztási kiállítás
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
e-Ügyintézés
Bács-Kiskun megye 2019. évi képzési jegyzéke
Tájékoztató munkaerő-piaci képzés (ajánlott és elfogadott) támogatásárólNyomtatás

1.     A támogatás célja

Az elhelyezkedés, illetve a munkahely megtartás esélyeinek növelése.

 

2.     Támogatható a Munkaügyi Központ által ajánlott, vagy elfogadott (egyéni kezdeményezésű) képzése annak a személynek, aki

a)      álláskereső,

b)      25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét - nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra, vagy álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot,

c)      gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül,

d)     rehabilitációs ellátásban részesül,

e)      munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte vagy,

f)       közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá

g)      munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

A c) pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a húsz órát, és a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek egy éves - gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves - korának betöltését követően kezdődik meg, valamint a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő kereső tevékenységet nem folytat.

 

3.     Képzésben résztvevők támogatásának módjai

Képzési támogatásként:

    -      keresetpótló juttatás, vagy kereset-kiegészítés,

    -      a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható.

A képzési támogatás keretében az alábbi költségek részben, vagy egészben téríthetők meg abban az esetben, ha a munkaügyi központ ajánlotta fel, vagy az abban való részvétellel a képzés megkezdése előtt egyetértett:

    -      képzési költség és a vizsga díja, továbbá

    -      a képzéshez kapcsolódó helyi, illetőleg helyközi utazás,

    -      élelmezés,

    -      szállás költsége.

 

4.     A támogatás mértéke, időtartama

A képzési támogatás mértéke egyedi elbírálás alapján a megye, illetve a kirendeltség térségi munkaerő-piaci helyzetétől függően eltérő lehet.

    -      A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.

    -      A kereset-kiegészítés a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet.

Keresetpótló juttatás a képzésben résztvevő személy részére akkor állapítható meg, ha az elméleti képzés, vagy egyidejűleg folytatott elméleti és gyakorlati képzés időtartama intenzív, azaz hetente legalább a húsz órát eléri.

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés valamint a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára - továbbá ezen vizsga napjára – kell biztosítani.

 

5.     Utazási kedvezmények

A Nemzeti Foglakoztatási Alapból, vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben résztvevő álláskereső korlátlan számú kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a 85/2007.(IV.25.) Kormányrendelet 5.§ a) pontja alapján lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között.

 

6.     Támogatható képzések

    -      az állam által elismert szakképesítés megszerzése,

    -      a munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzése,

    -      a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítása

    -      a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára szervezett képzés,

    -      a megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzés,

    -      az elhelyezkedést, a vállalkozást segítő képzés,

    -      a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás,

    -      a pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása,

    -      a szakképesítéssel rendelkező személyek számára nyújtandó államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés,

    -      a közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e kategóriák alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára, és trolibuszra érvényesítve), a belföldi és a nemzetközi árufuvarozási engedély (GKI), a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés.

E képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban résztvevő személy munkához jutását, vagy munkájának megtartását segíti.

 

7.     Nem támogatható képzési programok

a)      a képzés költségei meghaladják a Nemzetgazdasági Minisztérium által, a Munkaügyi Közlönyben közzétett költségnormák kereteit,

b)      az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra felkészítő képzés, valamint

c)      az olyan iskolarendszerű képzés, amelyre az éves költségvetési törvény normatív állami hozzájárulást állapít meg.

A b) pontban foglalt előírástól eltérően támogatás nyújtható az egyetemi (főiskolai) továbbtanulásra felkészítő képzéshez, feltéve, ha a képzésben történő részvételt a cigány kisebbségi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzati társulás, vagy bíróság által nyilvántartásba vett cigány érdek-képviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében közreműködik.

 

8.     A képzésben résztvevőjogai és kötelezettségei

A támogatott köteles

a)      a képzővel legkésőbb a képzés megkezdése napján a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. sz. tv. 20.§. szerinti szerződést megkötni,

b)      a képzésben részt venni, óralátogatási kötelezettségének rendszeresen eleget tenni,

c)      a mulasztását haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás megszűnését követő napon kimenteni,

d)     a tananyagot a legjobb tudása szerint folyamatosan elsajátítani és vizsgát tenni,

e)      a személyi adataiban történő változást 8 napon belül az illetékes kirendeltségen bejelenteni,

f)       a munkaviszony létesítését, illetve egyéb kereső tevékenység folytatását legkésőbb a munkakezdést megelőző napon, a munkaviszonyt (egyéb jogviszonyt) igazoló okirat egyidejű bemutatásával az illetékes kirendeltségén bejelenteni,

g)      az oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányok folytatását legkésőbb a tanulmányok megkezdését megelőző napon bejelenteni,

h)      az öregségi, rokkantsági, vagy baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultságát a nyugdíjat megállapító határozat kézhezvételét követő 8 napon belül bejelenteni,

i)        a sikertelen rész-, vagy záróvizsga esetén a képző intézmény által megadott időpontban javítóvizsgát tenni,

j)        a képzésben való részvételét, vizsgakötelezettségei teljesítését tanúsító okiratokat a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül az illetékes kirendeltségén bemutatni,

k)      a képzés befejezését követően a Támogató által megküldött kérdőívet kitölteni, és a megadott címre visszaküldeni.

l)        tűrni köteles a munkaügyi központ ellenőrzését a támogatás felhasználásának vonatkozásában.

 

A képzésben résztvevő jogosult

a)      a munkaügyi központtal együtt kiválasztani a támogatott képzés irányát,

b)      a munkaügyi központ által vezetett jegyzéken szereplő képző intézmények közül kiválasztani azt a képző intézményt, amely által nyújtott képzésben részt kíván venni,

c)      a munkaügyi központ által ajánlott, vagy elfogadott képzés támogatásáról szóló hatósági szerződést megkötni,

d)     a képzés lebonyolítása feltételeinek megismerésére, és a megkötött hatósági illetve felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesülésének nyomon követésére.

 

9.     Mérlegelési szempontként a Munkaügyi Központ figyelembe veszi:

    -      a hiányszakmákat,

    -      a támogatással érintett személy meglévő képzettségét,

    -      a képzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket,

    -      az adott képzés az egyén munkaerő-piaci helyzetének javítása szempontjából indokolt-e,

    -      a támogatással érintett személy munkatapasztalatát.

A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság véleménye alapján különösen:

    -      a területi - foglalkoztatáspolitikai szempontokat:

    -      az országos és megyei munkaerőpiac igényeket,

    -      a kistérségi lehetőségeket,

    -      a helyi szükségleteket,

    -      a munkaerő kereslet - kínálat helyi jellemzőit,

    -      a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

    -      a munkaügyi központ és munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait.

A támogatás odaítélésének főszempontjai:

A támogatást igénylő

    -      képzésének munkaerő-piaci indokoltsága,

    -      munkaerő-piaci helyzetének javulása,

    -      minél gyorsabb kikerülése a regisztrációból,

    -      képzésének költséghatékonysága illetve a gazdaság elvárásai.

 

10. A támogatás igénylése

A kérelmet a képzés megkezdését megelőzően az ügyfél lakóhelye szerint illetékes kirendeltségen lehet benyújtani.

 

11. A támogatás elbírálása

A támogatás odaítélése a kirendeltségvezető hatásköre. A támogatás részletes feltételeiről az álláskereső és a lakóhelye szerint illetékes kirendeltség – a megyei munkaügyi központ igazgatójának nevében – hatósági szerződést köt.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 6000 Kecskemét, Klapka utca 34.
Tel.: (76) 795-633 Fax.: (76) 795-763 E-mail: foglalkoztatas@bacs.gov.hu