Állásajánlatok
Képzések
Támogatások
Szolgáltatások
Pályaválasztási kiállítás
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Tájékoztatók
Külföldiek magyarországi munkavállalása
Közérdekű munkavégzés
Magán-munkaközvetítés, munkaerő-kölcsönzés
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
e-Ügyintézés
Tájékoztató a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hírleveleiről, weboldalairól Nyomtatás
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: NFSZ) Magyarország legnagyobb hálózattal rendelkező, legkiterjedtebb állásközvetítő szervezetrendszere. A szolgálat küldetésének tekinti a foglalkoztatás elősegítését, bővítését, az aktív segítségnyújtást az álláskeresőknek és munkáltatóknak a megfelelő munkahely és a legalkalmasabb munkaerő minél gyorsabb megtalálásában, valamint az ellátások és foglalkoztatási támogatások megállapításában. Állami rendszerként mind a munkáltatók, mind az álláskeresők számára ingyenes szolgáltatásaival, foglalkoztatási programok működtetésével áll rendelkezésre, az ügyfelek lehető legnagyobb megelégedésére. A Kormány foglalkoztatáspolitikájához igazodva segíti a munkaerőpiac hatékony működését, aktivizálja a szereplőket, elősegíti a társadalmi integrációt, az esélyegyenlőséget, valamint egyenlő hozzáférést biztosít mindenki számára. A munkavállalókat számos személyre szabott, a munkaadókat pedig a cégek igényei szerint tervezett szolgáltatással és támogatással segíti.

 

 

Hírleveleink

Hírleveleinkkel célunk az, hogy a munkaerőpiac szereplői – munkáltatók, munkavállalók és állást keresők – számára hasznos, aktuális országos, valamint helyi szintű információkkal szolgáljunk.

 

Beleegyezése esetén legfrissebb híreinkről folyamatosan értesülhet.

 

A Hírlevélre történő feliratkozás az e-mail címe önkéntes megadásával, illetve jelen tájékoztató tudomásul vételével és elfogadásával történik.

 

Amennyiben Ön álláskeresőként nyilvántartott személy,

  • a Hírlevélre való feliratkozási szándékát az Önt álláskeresőként nyilvántartó munkaügyi kirendeltségen jelezheti.
  • A kirendeltségen történt nyilatkozattétele után e-mail címe rögzítésre kerül az NFSZ rendszerében, melyre ezek után folyamatosan érkezik majd Hírlevelünk.
  • Amennyiben a jövőben mégsem kíván további információt kapni tőlünk, úgy a Hírlevélről bármikor leiratkozhat. Leiratkozási szándékát az Önt nyilvántartó munkaügyi kirendeltségen/hírlevélben található linken? jelezheti.

 

Amennyiben Ön munkáltatóként működik együtt az NFSZ-szel

  • a Hírlevélre való feliratozási szándékát a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségen jelezheti.
  • A kirendeltségen történt nyilatkozattétele után e-mail címe rögzítésre kerül az NFSZ rendszerében, melyre ezek után folyamatosan érkezik majd Hírlevelünk.
  • Amennyiben a jövőben mégsem kíván további információt kapni tőlünk, úgy a Hírlevélről bármikor leiratkozhat. Leiratkozási szándékát a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségen/hírlevélben található linken jelezheti.

 

Amennyiben Ön álláskeresőként nincs nyilvántartva és munkáltatóként sem működik együtt az NFSZ-szel, de szeretne megismerkedni a szervezetünkkel, vagy információt keres

  • az NMH és a kormányhivatalok munkaügyi központjainak honlapját a www.munka.hu weboldalon érheti el.
  • Az NMH Hírlevelére való feliratozási szándékát a http://nfsz.munka.hu Hírlevél ikonra kattintva jelezheti.
  • Amennyiben a jövőben mégsem kíván további információt kapni tőlünk, úgy a Hírlevélről bármikor leiratkozhat, amelyet a Hírlevélben található linkre kattintva tehet meg.

 

Adatainak kezelésére minden esetben az alábbi törvényekkel összhangban kerül sor:

-           az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

-           az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.).

 

Az Infotv. rendelkezései értelmében:

„4. §(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.”

„5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).”

„14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.”

 

Az Ekertv. adatvédelmi rendelkezési szerint:

„13/A. § (4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Vagyis nemcsak üzleti, kereskedelmi, hanem bármely tartalmú címzett közlés igénybe vevőnek történő eljuttatása céljából csak az igénybe vevő kifejezett hozzájárulásával kezelheti a szolgáltató az igénybe vevő személyes adatait (pl. jótékonysági tartalmú, közérdekű közlések is).

(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.”

„14. § (1) E törvény alkalmazásában elektronikus hirdetés bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy - a beszédcélú telefonhívás kivételével - elektronikus hírközlés útján közölt:

a) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám, vagy

b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.

(2) Elektronikus hirdetésnek minősül az olyan közlés is, amelynek célja kizárólag a Grt. 6. §-ának (1) bekezdésben előírt hozzájárulás kérése.”

 

„Grt. 6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.”

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 6000 Kecskemét, Klapka utca 34.
Tel.: (76) 795-633 Fax.: (76) 795-763 E-mail: foglalkoztatas@bacs.gov.hu