Állásajánlatok
Képzések
Támogatások
Szolgáltatások
Pályaválasztási kiállítás
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Tájékoztatók
Külföldiek magyarországi munkavállalása
Közérdekű munkavégzés
Magán-munkaközvetítés, munkaerő-kölcsönzés
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
e-Ügyintézés
A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéseNyomtatás

(Jelen tájékoztató összefoglaló jellegű, csak a legfontosabb, leggyakrabban előforduló eseteket tartalmazza.)


 - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.),
 - a Magyarország által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: 355/2007. Korm. rendelet.),      
 - a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 445/2013. Korm. rendelet)
szabályozza.

Az Flt. alapján a harmadik országbeli állampolgár – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – Magyarország területén

a) az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély, vagy

b) a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához kiadott munkavállalási engedély
alapján létesíthet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.

Nincs szükség engedélyre
  - a külön jogszabály szerint menekültként, oltalmazottként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy magyarországi munkavégzéséhez, továbbá
  - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi munkavégzéséhez.

Az engedélymentesség

2009. január 1-jétől az EGT állampolgárok és családtagjaik (családtag: az EGT állampolgár (ide nem értve a magyar állampolgár) házastársa, az EGT állampolgár (ide nem értve a magyar állampolgár) és/vagy házastársa által eltartott vagy 21 évnél fiatalabb leszármazója, az EGT állampolgár (ide nem értve a magyar állampolgár) és/vagy házastársa által eltartott felmenője, a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy, akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi, az EGT-állampolgár (ide nem értve a magyar állampolgár) harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített) magyarországi munkavállalása engedélymentes.


EGT-állampolgár: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam polgárának, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy.

Az engedélymentesség bejelentése

A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalnak (továbbiakban: kormányhivatal) bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint azon személy foglalkoztatását, akinek magyarországi foglalkoztatásához az Flt., valamint a 445/2013. Korm. rendelet alapján nincs szükség engedélyre.


A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését legkésőbb az azt követő napon kell bejelenteni.

A bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza:
  - foglalkoztatottak számát,
  - életkorát,
  - iskolai végzettségét,
  - állampolgárságát,
  - munkakörének FEOR számát,
  - a foglalkoztatási jogviszony formáját,
  - hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését,
  - a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy
  - a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt.


A kormányhivatal igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. A foglalkoztató köteles a bejelentés tárgyát képező foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és megszűnéséről szóló dokumentumot és igazolást a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő három évig megőrizni, és az ellenőrzés során bemutatni. A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének, de annak elmulasztása 5.000–500.000 forintig terjedő rendbírsággal sújtandó.

 

A 445/2013. Korm. rendelet számos olyan esetet sorol fel, amikor nincs szükség engedélyre valamely speciális körülményre való tekintettel. Ilyen eset például, a külföldi részesedéssel rendelkező gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként (pl. ügyvezetőként) történő munkavégzéshez, naptári évenként 10 munkanapnál nem hosszabb ideig tartó oktatási tevékenység végzéséhez, illetve a magyar állampolgár olyan özvegyének munkavégzéséhez, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt legalább egy évig Magyarország területén együtt élt, olyan harmadik országbeli állampolgár a miniszter közleményében meghatározott foglalkozásokban (hiányszakmák) történő magyarországi foglalkoztatásához - ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is -, aki Magyarországgal szomszédos harmadik ország állampolgára, és lakóhelye ebben a szomszédos harmadik országban van.


Engedélyköteles foglalkoztatás esetén a munkavállalási engedélyre vonatkozó információk

Ki indítja el az eljárást?

Az engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be. A szükséges formanyomtatvány a kormányhivataloknál, illetve a munkaerőigény az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal járási (kerületi) hivatalainál (továbbiakban: járási hivatal) szerezhetők be. A kérelem megtalálható alább a honlapon is elektronikus formában.


Melyek az eljárás szakaszai?
A foglalkoztató munkaerőigényt jelent be abban a járási hivatalban, amelynek illetékességi területén a tervezett foglalkoztatás történik.

Érvényes munkaerőigénynek azt a munkaerőigényt kell tekinteni, amelyet a foglalkoztató
  a) a kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy
  b) a kérelem benyújtását megelőzően, de hatvan napnál nem régebben nyújtott be, vagy
  c) hatvan napnál régebben nyújtott be, de azt legalább a kérelem benyújtását megelőző hatvan napnál nem régebben meghosszabbította.

 

2013. január 1-től lehetőség van arra, hogy a munkáltató a munkaerőigény-bejelentést és a kérelmet egyidőben a kormányhivatalnál nyújtsa be. De továbbra is lehetőség van arra, hogy a járási hivatalban nyújtsa be a munkáltató a munkaerőigény-bejelentést, és a kérelmet a kormányhivatalnál terjeszti elő.

 

Fontos! A munkaerőigény bejelentőlapnak, illetve a munkavállalási engedély iránti kérelemnek tartalmában meg kell egyeznie (pl. munkakör, alapbér, munkavégzés helye, stb.).

Amennyiben az adott munkakörre nincs kiközvetíthető munkaerő – és a kérelem, a foglalkoztató, valamint a harmadik országbeli állampolgár az egyéb feltételeknek is megfelel – a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatását a kormányhivatal engedélyezi. 


  Mit kell mellékelni a kérelemhez?
A kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok:
   - munkaerőigény-bejelentés, amennyiben korábban nem nyújtotta be a foglalkoztatás tervezett helye szerinti járási hivatalnál,
   - a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét igazoló okirat hiteles másolata, valamint – ha azt idegen nyelven állították ki – annak hiteles magyar fordítása, (ha a harmadik országbeli állampolgárnak öt éven belül volt korábbi engedélye valamely kormányhivatalnál és a szakképzettségéről, iskolai végzettségéről szóló okirat a kormányhivatal részére munkavállalási engedélyeztetési ügyben becsatolásra került, a dokumentumot nem szükséges csatolni, a foglalkoztató kérelmére az eljáró kormányhivatal beszerzi)
  - annak alátámasztására szolgáló magyar nyelvű dokumentum, vagy annak hiteles másolata, illetve nem magyar nyelvű dokumentum esetén annak hiteles magyar fordítása, hogy a kérelem
  1. vállalaton belül áthelyezett munkavállalóként, au pairként vagy tengerészként Magyarország területén tartózkodni szándékozó, illetve tartózkodó harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik,


  2. olyan harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik, aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért,


  3. befogadottra vonatkozik.

- munkavállaló útlevelének másolata,
  - a kormányhivatal - az egyéni vállalkozó, illetve a cégbíróság által nyilvántartott gazdasági társaság kivételével - a foglalkoztatótól az azonosítására vonatkozóan további adatok és okiratok becsatolását kérheti.
A munkavállalás engedélyezéséről vagy elutasításáról a kormányhivatal dönt. Az engedély legfeljebb 2 évre adható.    

Mi a teendő, ha a munkáltató szeretné továbbfoglalkoztatni a munkavállalót?

Amennyiben ugyanabban a munkakörben és ugyanazon a munkavégzési helyen kívánja a munkáltató a munkavállalót az engedély lejártát követően további két évig foglalkoztatni, ezt kérelmezheti az engedély meghosszabbításával. Ebben az esetben a kormányhivatal az engedélyt a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül adja ki.

Fontos! A meghosszabbítás iránti kérelmet legkésőbb a munkavállalási engedély lejártát megelőző 15. napon kell benyújtania a munkáltatónak.


Engedély a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül


Munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélküli engedély – a jogosultság feltételeinek igazolása – esetén:
  - a foglalkoztatónak nem kell a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel rendelkeznie, 
 - nem kell vizsgálni, hogy van-e olyan kiközvetíthető munkaerő, akit álláskeresőként tartanak nyilván, és aki rendelkezik a jogszabályban előírt, illetve a foglalkoztató   munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel.

A munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül kell az engedélyt kiadni például:
  - felsőfokú oktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények által meghívott, nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári évenként 10 munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez, 
 - legalább nyolc éve Magyarországon foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárral legalább öt éve Magyarországon együtt élő közeli hozzátartozó     munkavégzéséhez, stb.Tájékoztató az összevont engedély szabályairól


Fontos tudni, hogy a fent leírt munkavállalási engedélyezésre csak akkor kerülhet sor, ha a 2007. évi II. törvény 29/A.§ (4) bekezdése alapján a munkavállalás nem tartozik az összevont kérelmezési eljárás alá. Ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll, az engedély nem tartozik az összevont kérelmezési eljárás keretébe. A zárójelben és dőlt betűvel jelölt pontok csak tájékoztató jellegűek, azok ugyanis a munkavállalási engedélyezés körébe sem tartoznak.

 
Ezen esetek a következők: 


  (a) a törvényben meghatározottak szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre,)
  (b) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i, 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó  harmadik országbeli állampolgárra, aki Magyarország területén kiküldetésben tartózkodik,)
  c) au pairként vagy tengerészként Magyarország területén tartózkodni szándékozó, illetve tartózkodó harmadik országbeli állampolgárra (ez a pont a vonatkozó jogszabály megalkotásáig nem alkalmazandó),
  e) arra a harmadik országbeli állampolgárra, aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért,
  f) arra, akit Magyarország menekültként ismert el, avagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített,
  g) a befogadottra (akkor nem tartozik az engedélyezés körébe sem, ha a befogadó állomáson történik a munkavégzés),
  h) arra a harmadik országbeli állampolgárra, aki az Európai Unió más tagállama által kiadott huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
    (i) arra a harmadik országbeli állampolgárra, akinek tartózkodási célja, hogy jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson,)
    (j) arra a harmadik országbeli állampolgárra, akinek tartózkodási célja tanulmányok folytatása,) valamint
  k) arra a harmadik országbeli állampolgárra, aki száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamra kíván beutazni és Magyarország területén tartózkodni.

Ha valamelyik fenti körülmény fennáll, és a foglalkoztató a kormányhivatalnál engedély iránti kérelmet terjeszt elő, munkavállalási engedély három fajtája adható ki:
  - munkavállalási engedély
  - munkavállalási engedély munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül, és
  - szezonális munkavállalási engedély. 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 6000 Kecskemét, Klapka utca 34.
Tel.: (76) 795-633 Fax.: (76) 795-763 E-mail: foglalkoztatas@bacs.gov.hu